Prírodný zeolit

zeolit-x1. Identifikácia materiálu:

Názov – Prírodný zeolit
Skupina zeolitu – Heulandit
Minerál – Klinoptilolit
Empirický vzorec – (Ca,K2,Na2,Mg)4Al8Si40O96.24H2O

2. Popis štruktúry a vlastnosti:

Prírodný zeolit – klinoptilolit je vodnatý alumo-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca2+,Mg2+,Na+,K+) za iné. Priestorovú kryštálickú štruktúru tvoria tetraedre (SiO4)6- a (AlO4)5- , s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Tým sú dané špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.

Vlastnosti

Vlastnosti zeolitu – klinoptilolitu  vyplývajú z výnimočnosti jeho kryštálovej štruktúry. Zeolity sú kryštalické pórovité adsorbenty s pórmi jednotnej veľkosti, charakteristickej pre určitý typ. Adsorbujú len tie látky, ktoré môžu pórmi prenikať do vnútra kryštalových dutín t.j. také, ktoré majú kritický priemer molekúl menší než priemer pórov príslušného zeolitu.

Ďalšie vlastnosti:

 • vysoká iónová výmena a selektivita
 • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • katalytické vlastnosti
 • odolnosť voči agresívnym médiám

Technické parametre

Charakteristika zeolitu – Klinoptilolitu
Makroskopicky je zeolit z Kučína kompaktnou horninou, svetlozelenej farby s lastúrovým lomom. Vysušená surovina má svetlú sivozelenkastú farbu.

Merná hmotnosť (špecifická váha): 2200-2440 kg/m3
Objemová hmotnosť: 1385-1905 kg/m3
Nasiakavosť: 39 %
Pórovitosť: 24 – 32 %
Čiastková výmenná kapacita NH4: min. 0,65 mól/kg
Celková výmenná kapacita NH4: 1,3 mól/kg

Chemické zloženie v hmotnostných percentách:
SiO2 64,18-75,50%  Al2O3 10,93-14,80%  MgO 0,29-1,43%  K2O 1,24-4,24%
Fe2O3 0,12-2,45%  CaO 1,43-11,68%  Na2O 0,10-2,97%

Mineralogické zloženie

 • Klinoptilolit – 82 – 84 %

Využitie prírodného minerálu – Klinoptilolitu

Prírodný  minerál Klinoptilolit sa využíva  v rôznych  oblastiach vďaka svojim špecifickým  fyzikálno-chemickým  vlastnostiam, ktoré vyplývajú z jeho výnimočnej kryštálovej štruktúry.

Poľnohospodárstvo

 • Dopĺnkova kŕmna látka pre výrobu krmív a premixov – ProFeed
 • Prísada do podstielok hospodárskych zvierat – ProFresh
 • Hnojivá – ProZeo
 • Substráty, pôdne kondicionéry – ProZeo-PPL, ProZeo-PPL green

Priemysel a ekológia -  ProZeo WT,  ProZeo, ProSorb

 • Čistenie odpadových vôd
 • Úprava pitných a úžitkových vôd
 • Filtračné médium
 • Čistenie spalín
 • Plnivá (plasty, guma, papier, trhaviny)

Stavebnictvo -  ProZeo

 • Protikorózna prímes cementov
 • Inertná prísada tesniacich zmesí pre ekologické stavby
 • Zlepšenie stability cementových suspenzií
 • Prísada pre výrobu  puzzolánových cementov
 • Prísada do asfaltových bitúmenových zmesí

Domácnosť – ProZeo

 • Podstieľky, dekoračné materiály, sorbenty